DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ako pracujeme

Čo hodnotíme?

Sledujeme len overiteľné tvrdenia politikov. Takými sú tvrdenia vystavané na faktoch v rôznych podobách, či už sú to numerické informácie, minulé činy osoby (hlasovanie o zákonov alebo vyjadrenia), či historické udalosti.

Akýkoľvek súhrn hodnotenia je možné vzťahovať práve len na tieto tvrdenia, nie na celkový prejav politikov.

Chcete nám nahlásiť výrok na overenie? Pošlite nám ho do správy na Facebooku, Instagrame alebo na demagog@institutsgi.sk. Výrok overíme v prípade, že bude  spoločensky relevantný, spĺnať kritériá našej metodológie na faktické výroky a budeme mať na to kapacitu.

Čo nehodnotíme?

Politické vyhlásenia, hodnotové súdy a predikcie dopadov nejakých opatrení. (Príklad: opatrenie vlády XY je dobré lebo spôsobí nárast zamestnanosti.)

Nehodnotené výroky sa môžu skladať z overiteľných výrokov, ktoré sledujeme. (Príklad: Mikloš: V roku 2006 vo volebnom programe sme mali návrh na zníženie rovnej dane z 19 na 15% a bolo to reálne.)

Na základe čoho hodnotíme?

Na základe verejne dostupných informácií, prevažne z primárnych zdrojov. Databázy, štatistiky, tlačové správy a zverejnené informácie štátnych, mimovládnych a súkromných inštitúcií. Všetky zdroje, použité k posúdeniu pravdivostnej hodnoty výrokov sú vložené cez hyperlink v texte overenia výrokov. Pokiaľ nie je možné nájsť verejne dostupný zdroj, konzultujeme odborné témy aj s analytikmi venujúcimi sa danej oblasti.

Ako to hodnotíme?

Pre hodnotenie sú vytvorené štyri základné kategórie:

Nepravdivé tvrdenie

 • nie je v súlade s verejne dostupnými číslami, či informáciami o nejakom konaní resp. nekonaní; dané tvrdenie nepotvrdzuje žiaden dostupný zdroj (pre prípady, kedy sa líši spôsob výpočtu daného ukazovateľa), (Príklad: Odhad rastu HDP na rok 2010 je 15 percent.)

Pravdivé tvrdenie

 • použitie správnej informácie, ešte aj v správnom kontexte

Zavádzanie (pri týchto kategóriách nejde o umiestnenie medzi pólmi pravda a nepravda, ale skôr o zhodnotenie ich rozumnosti (dokázateľnosti), respektíve nerozumnosti)

 • prípady porovnávania, ktoré nie je možné považovať za primerané na základe dostupných informácií,Príklad: Maďarič: No tak zhodou okolností práve včera, aby som to naozaj vážil v tomto prípade tie slová sa tu vynorili nejaké informácie o pozemkoch pod Tatrami. Zhodou okolností v prípade vášho starostu obce Vrbové, ktorý prenajal nejaké pozemky svojim synom, čiže naozaj merajme rovnakým metrom.Hodnotenie: V prípade Vrbova ide skutočne o starostu za KDH, ktorý mal prenajať obecné pozemky firme, v ktorej figurujú aj jeho synovia (a ktorá má sídlo v ich dome). Má ísť o 36 hektárov obecnej pôdy, prenajatá bola bez verejnej súťaže na pätnásť rokov. Vo Veľkom Slavkove však šlo o pozemky s rozlohou „viac ako milión štvorcových metrov“ (teda sto hektárov) v hodnote jeden a pol miliardy slovenských korún. Kauza skončila odvolaním ministra Jureňu ako (podľa Fica) priamo zodpovedného za dianie v Slovenskom pozemkovom fonde. „Merať rovnakým metrom“ sa v tomto prípade nedá, keďže ide svojou podstatou o dva úplne odlišné prípady.)
 • dávanie informácie do iného kontextu ako mala pôvodne slúžiť, vytrhávanie z pôvodného kontextuPríklad: Fico: Chceme, aby status quo z hľadiska ľudských práv bol zachovaný. O tomto hovorím, ale nemôže niekto prísť a povedať, že ako povedal pán Orbán, že treba stiahnuť podnikateľov maďarských zo Slovenska a úplne, že Maďarsko susedí samo so sebou.V tomto prípade Fico dezinterpretuje, vytrháva z kontextu a zavádza. Správa TASR, ktorá s informáciou prišla: Maďarsko trpí nielen hospodárskymi, ale aj politickými špekuláciami. Vyhlásil to na budapeštianskom podujatí Obchodnej a priemyselnej komory predseda Maďarského občianskeho zväzu — Fidesz Viktor Orbán. Podľa Orbána by bolo potrebné stiahnuť maďarských podnikateľov, ktorí svoje podnikanie premiestnili na Slovensko.”Podnikateľov treba namiesto posielania na Slovensko stiahnuť odtiaľ domov, aby boli partnermi novej maďarskej vlády,” konštatoval opozičný líder. Vplyvom opatrení Gyurcsányovej ľavicovo-liberálnej vlády sa totiž množstvo maďarských podnikateľov rozhodlo svoje podnikanie premiestniť na Slovensko, pretože tam našli výhodnejšie podnikateľské prostredie.Nejedná sa teda o prejav politického nacionalizmu, ale o prejav ekonomického protekcionizmu. Podobné vyhlásenia majú aj iní európsky politici v súvislosti s odchodom firiem z ich krajiny.)
 • vytváranie falošnej kauzality
  Príklad: “práca polície sa od nástupu ministra Kaliňáka zlepšila, čo dokazuje aj klesajúci počet dopravných nehôd” – počet dopravných nehôd môže síce klesať od nástupu ministra Kaliňáka, klesal už ale aj predtým

Neoveriteľné tvrdenie

 • v prípade, že nie je možné nájsť zdroj tvrdenia, resp. nie je možné ho na základe žiadnych informácií potvrdiť či vyvrátiť

Kto hodnotí?

Výber faktických výrokov z diskusií uskutočňuje zväčša jeden z analytikov, následne výber skontroluje ďalší analytik alebo metodológ. Prvotné spracovanie overenia faktických výrokov, dohľadanie potrebných relevantných zdrojov a koncept textu overenia zostavuje stážista/stážistka, následne spracovanie kontroluje a dopĺňa analytik/analytička. Pravdivostná hodnota je následne výroku prideľovaná na základe nájdených zdrojov a po diskusii analytika s metodológom, v prípade zložitejších výrokov do diskusie vstupujú aj ostatní analytici. Overenie výroku teda prechádza kontrolou minimálne 3 ľudí. Zložitejšie výroky a takisto výroky, ktoré verejnosť či politici pripomienkujú, kontroluje a schvaľuje celý analytický tím.

Pripomienkovanie politikov

Po výbere faktických výrokov obdrží každý overovaný politik emailom (na verejne dostupnú emailovú adresu) zoznam faktických výrokov s upozornením na prebiehajúce overovanie a možnosťou v prípade potreby dodať zdroje, z ktorých dané fakty získal. Podobne ako verejnosť, aj politici môžu pripomienkovať hotové overenia výrokov.

Na čo dávať pozor pri interpretácii štatistík

Osobitne chceme viesť prehľad o tom, ako si jednotliví politici diskutujúci v reláciách vedú. Takéto zovšeobecnenie so sebou nesie potrebu uvedomenia si niektorých jeho dôležitých limitov:

 • cieľom týchto štatistík nie je vytvárať všeobecné platné tvrdenia o tom, ktorý politik je väčší klamár, pretože nie je v jej možnostiach zachytiť “veľkosť” klamstva v zmysle závažnosti dopadu na verejnú mienku
 • neurčujeme, ktorý politik klamal, nevieme posúdiť či nehovoril pravdu zámerne. Posudzujeme len, či hovoril pravdu, nepravdu alebo či jeho tvrdenie bolo zavádzajúce.
 • cieľom je upozorňovať na množstvo faktických prešľapov, ktoré odoznejú v množine tých výrokov, ktoré hodnotíme
 • s takouto štatistikou treba narábať opatrne, pri jej vytváraní dochádza k niekoľkým skresleniam, ktorým sa nanešťastie nedá vyhnúť: témy, o ktorých sa v relácii hovorí stanovuje (alebo mal by) moderátor; početnosť vystúpení politika závisí od pozvaní a ochoty zúčastniť sa diskusie, všetky tvrdenia sú v štatistike rovnocenné bez ohľadu na ich zložitosť či dôležitosť

Každý, kto bude zverejňovať nami uverejnené štatistiky, by mal tieto limity brať do úvahy a zverejniť ich spolu so štatistikou.

Táto metodológia je otvorená Vašim podnetom, pri jej kritike majte prosím na mysli to, že jej cieľom je spojiť relatívnu jednoduchosť, prehľadnosť s udržateľnou rovinou zjednodušenia.