DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ako pracujeme

Čo hodnotíme?

Sledujeme overiteľné tvrdenia politikov. Takými sú tvrdenia vystavané na faktoch v rôznych podobách, či už sú to numerické informácie, minulé činy osoby (hlasovanie o zákonov alebo vyjadrenia), či historické udalosti. Zároveň overujeme aj dezinformácie a nepravdivé informácie na sociálnych sieťach ako súčasť Meta Third Party Fact-Checking Program.

Akýkoľvek súhrn hodnotenia je možné vzťahovať práve len na tieto tvrdenia, nie na celkový prejav politikov.

Chcete nám nahlásiť výrok na overenie? Pošlite nám ho do správy na Facebooku, Instagrame alebo na demagog@institutsgi.sk. Výrok overíme v prípade, že bude  spoločensky relevantný, spĺnať kritériá našej metodológie na faktické výroky a budeme mať na to kapacitu.

Chcete nás upozorniť na chybu v našich analýzach? Kontaktujte nás e-mailom alebo na sociálnych sieťach, viac o opravovaní chýb nájdete v sekcii “Nahlásiť chybu.”

Ako vyberáme, ktoré výroky či príspevky hodnotíme? 

Zameriavame sa na spoločensky dôležité výroky politikov, ktoré zaznejú v televíznych a rozhlasových diskusiách, ale aj na sociálnych sieťach politikov, či v rozhovoroch a v médiách. 

Snažíme sa v čo najväčšej možnej miere o vyváženosť a preto vyberáme výroky predstaviteľov j rôznych strán politického spektra. Aktuálni členovia vlády či vládnucich strán sa však častejšie objavujú vo verejnom priestore, preto ich kontrole venujeme spravidla viac pozornosti. Pred voľbami sa venujeme všetkým relevantným kandidátom a kandidujúcim stranám.  V prípade obmedzených kapacít sa riadime priemerom prieskumov preferencií niekoľkých prieskumných agentúr, aby sme sa predovšetkým sústredili na najdôležitejších kandidátov a kandidátky. 

Na sociálnych sieťach vyberáme nepravdivé, čiastočne nepravdivé príspevky, alebo príspevky s chýbajúcim kontextom, ktoré sa virálne šíria a zároveň sa venujú spoločensky dôležitým témam, ako je politika, medzinárodné dianie, ekonomika, zdravotníctvo, školstvo, životné prostredie či aktuálnym udalostiam.

Čo nehodnotíme?

Politické názory, hodnotové súdy, alebo predpovede do budúcnosti. 

Na základe čoho hodnotíme?

Na základe verejne dostupných informácií, prevažne z primárnych zdrojov. Databázy, štatistiky, tlačové správy a zverejnené informácie štátnych, mimovládnych a súkromných inštitúcií. Všetky zdroje, použité k posúdeniu pravdivostnej hodnoty výrokov sú vložené cez hyperlink v texte overenia výrokov. Pokiaľ nie je možné nájsť verejne dostupný zdroj, konzultujeme odborné témy aj s analytikmi venujúcimi sa danej oblasti.

Ako hodnotíme?

Pre hodnotenie sú vytvorené štyri základné kategórie:

Nepravdivé tvrdenie

 • nie je v súlade s verejne dostupnými číslami, či informáciami o nejakom konaní resp. nekonaní; dané tvrdenie nepotvrdzuje žiaden dostupný zdroj (pre prípady, kedy sa líši spôsob výpočtu daného ukazovateľa), (Príklad: Odhad rastu HDP na rok 2010 je 15 percent.)

Pravdivé tvrdenie

 • použitie správnej informácie, ešte aj v správnom kontexte

Zavádzanie (pri týchto kategóriách nejde o umiestnenie medzi pólmi pravda a nepravda, ale skôr o zhodnotenie ich rozumnosti (dokázateľnosti), respektíve nerozumnosti)

 • prípady porovnávania, ktoré nie je možné považovať za primerané na základe dostupných informácií,Príklad: Maďarič: No tak zhodou okolností práve včera, aby som to naozaj vážil v tomto prípade tie slová sa tu vynorili nejaké informácie o pozemkoch pod Tatrami. Zhodou okolností v prípade vášho starostu obce Vrbové, ktorý prenajal nejaké pozemky svojim synom, čiže naozaj merajme rovnakým metrom.Hodnotenie: V prípade Vrbova ide skutočne o starostu za KDH, ktorý mal prenajať obecné pozemky firme, v ktorej figurujú aj jeho synovia (a ktorá má sídlo v ich dome). Má ísť o 36 hektárov obecnej pôdy, prenajatá bola bez verejnej súťaže na pätnásť rokov. Vo Veľkom Slavkove však šlo o pozemky s rozlohou „viac ako milión štvorcových metrov“ (teda sto hektárov) v hodnote jeden a pol miliardy slovenských korún. Kauza skončila odvolaním ministra Jureňu ako (podľa Fica) priamo zodpovedného za dianie v Slovenskom pozemkovom fonde. „Merať rovnakým metrom“ sa v tomto prípade nedá, keďže ide svojou podstatou o dva úplne odlišné prípady.)

 • dávanie informácie do iného kontextu ako mala pôvodne slúžiť, vytrhávanie z pôvodného kontextuPríklad: Fico: Chceme, aby status quo z hľadiska ľudských práv bol zachovaný. O tomto hovorím, ale nemôže niekto prísť a povedať, že ako povedal pán Orbán, že treba stiahnuť podnikateľov maďarských zo Slovenska a úplne, že Maďarsko susedí samo so sebou.V tomto prípade Fico dezinterpretuje, vytrháva z kontextu a zavádza. Správa TASR, ktorá s informáciou prišla: Maďarsko trpí nielen hospodárskymi, ale aj politickými špekuláciami. Vyhlásil to na budapeštianskom podujatí Obchodnej a priemyselnej komory predseda Maďarského občianskeho zväzu — Fidesz Viktor Orbán. Podľa Orbána by bolo potrebné stiahnuť maďarských podnikateľov, ktorí svoje podnikanie premiestnili na Slovensko.”Podnikateľov treba namiesto posielania na Slovensko stiahnuť odtiaľ domov, aby boli partnermi novej maďarskej vlády,” konštatoval opozičný líder. Vplyvom opatrení Gyurcsányovej ľavicovo-liberálnej vlády sa totiž množstvo maďarských podnikateľov rozhodlo svoje podnikanie premiestniť na Slovensko, pretože tam našli výhodnejšie podnikateľské prostredie.Nejedná sa teda o prejav politického nacionalizmu, ale o prejav ekonomického protekcionizmu. Podobné vyhlásenia majú aj iní európsky politici v súvislosti s odchodom firiem z ich krajiny.)

 • vytváranie falošnej kauzality
  Príklad: “práca polície sa od nástupu ministra Kaliňáka zlepšila, čo dokazuje aj klesajúci počet dopravných nehôd” – počet dopravných nehôd môže síce klesať od nástupu ministra Kaliňáka, klesal už ale aj predtým

Neoveriteľné tvrdenie

 • v prípade, že nie je možné nájsť zdroj tvrdenia, resp. nie je možné ho na základe žiadnych informácií potvrdiť či vyvrátiť

 

Program nezávislých overovateľov faktov pre Metu

Pre hodnotenie príspevkov na Facebooku sa riadime metodológiou spoločnosti Meta, ktorá využíva tieto hodnotenia:

 1. Nepravda - obsah, ktorý sa nezakladá na pravde. Patria sem falošné citácie, konšpiračné teórie, tvrdenia, ktoré sa nezakladajú na faktoch a nedajú sa považovať za interpretáciu niečoho, čo sa v skutočnosti stalo alebo bolo povedané, autentické fotky alebo videá s nepravdivým popismi alebo titulkami, príspevky prezentujúce neaktuálne informácie ako aktuálne. 

 2. Pozmenené - obsah vo forme zvuku, videa alebo obrázkov, na ktorých boli upravené iné veci ako kvalita či ostrosť a ktoré by mohli ľudí zavádzať v niečom, čo sa nezakladá na pravde. Patria sem médiá vytvorené alebo upravené umelou inteligenciou, ale aj spájanie niekoľkých médií dohromady, zasadzovanie do nepravdivého kontextu. Toto označenie sa netýka médií, ktoré boli transparentne označené ako vytvorené AI či digitálne upravené. 

 3. Čiastočná nepravda - obsah, v ktorom sú faktické nepresnosti, napríklad chybné čísla, dáta alebo čas, ktoré sa ale napriek tomu dajú považovať za interpretáciu niečoho, čo sa naozaj stalo alebo bolo povedané. Kombinácia pravdivých a nepravdivých informácií, kde nie je väčšina nepravdivých. Obsah, ktorý sa prezentuje ako názor, avšak obsahuje zároveň nepravdivú informáciu. 

 4. Chýbajúci kontext - obsah, ktorý naznačuje nepravdivé tvrdenie, aj keď ho priamo neuvádza. Napríklad záber či úryvok z autentického média, ktorý je prezentovaný v nepravdivom kontexte a skresluje význam pôvodného obsahu s cieľom nepriamo vyjadriť nepravdivé tvrdenie. Využitie dát alebo štatistík, z ktorého vyplýva nepravdivý záver. 

 5. Satira - obsah, ktorý bol pôvodne uverejený vo forme irónie, nadsádzky alebo absurdného humoru, avšak bežný užívateľ to nemusí rozoznať. Obsah, ktorý pochádza z webov, ktoré nie sú všeobecne známe ako satirické, alebo obsah bez jasného označenia, že ide o satiru.

 

Kto hodnotí?

Výber faktických výrokov z diskusií uskutočňuje zväčša jeden z analytikov, následne výber skontroluje ďalší analytik alebo metodológ. Prvotné spracovanie overenia faktických výrokov, dohľadanie potrebných relevantných zdrojov a koncept textu overenia zostavuje stážista/stážistka, následne spracovanie kontroluje a dopĺňa analytik/analytička. Pravdivostná hodnota je následne výroku prideľovaná na základe nájdených zdrojov a po diskusii analytika s metodológom, v prípade zložitejších výrokov do diskusie vstupujú aj ostatní analytici. Overenie výroku teda prechádza kontrolou minimálne 3 ľudí. Zložitejšie výroky a takisto výroky, ktoré verejnosť či politici pripomienkujú, kontroluje a schvaľuje celý analytický tím. Viac informácii o členoch tímu nájdete v sekcii O nás.

Pripomienkovanie politikov

Po výbere faktických výrokov obdrží každý overovaný politik emailom (na verejne dostupnú emailovú adresu) zoznam nepravdivých, zavádzajúcich a neoveriteľných faktických výrokov s upozornením na prebiehajúce overovanie a možnosťou v prípade potreby dodať zdroje, z ktorých dané fakty získal. Podobne ako verejnosť, aj politici môžu pripomienkovať hotové overenia výrokov.

Na čo dávať pozor pri interpretácii štatistík

Osobitne chceme viesť prehľad o tom, ako si jednotliví politici diskutujúci v reláciách vedú. Takéto zovšeobecnenie so sebou nesie potrebu uvedomenia si niektorých jeho dôležitých limitov:

 • cieľom týchto štatistík nie je vytvárať všeobecné platné tvrdenia o tom, ktorý politik je väčší klamár, pretože nie je v jej možnostiach zachytiť “veľkosť” klamstva v zmysle závažnosti dopadu na verejnú mienku

 • neurčujeme, ktorý politik klamal, nevieme posúdiť či nehovoril pravdu zámerne. Posudzujeme len, či hovoril pravdu, nepravdu alebo či jeho tvrdenie bolo zavádzajúce.

 • cieľom je upozorňovať na množstvo faktických prešľapov, ktoré odoznejú v množine tých výrokov, ktoré hodnotíme

 • s takouto štatistikou treba narábať opatrne, pri jej vytváraní dochádza k niekoľkým skresleniam, ktorým sa nanešťastie nedá vyhnúť: témy, o ktorých sa v relácii hovorí stanovuje (alebo mal by) moderátor; početnosť vystúpení politika závisí od pozvaní a ochoty zúčastniť sa diskusie, všetky tvrdenia sú v štatistike rovnocenné bez ohľadu na ich zložitosť či dôležitosť

Každý, kto bude zverejňovať nami uverejnené štatistiky, by mal tieto limity brať do úvahy a zverejniť ich spolu so štatistikou.

Táto metodológia je otvorená Vašim podnetom, pri jej kritike majte prosím na mysli to, že jej cieľom je spojiť relatívnu jednoduchosť, prehľadnosť s udržateľnou rovinou zjednodušenia.

Medzinárodné certifikáty

Demagog.sk je signatárom kódexu Medzinárodnej fact-checkingovej organizácie IFCN a zaväzuje sa dodržiavať jeho princípy. V prípade, že ste presvedčení, že sme niektorý z týchto princípov porušili, môžete sa obrátiť na IFCN. 

Uchádzame sa aj o status signatára kódexu Európskej siete fact-checkingových štandardov EFCSN. V prípade, že ste presvedčení, že sme niektorý z týchto princípov porušili, môžete sa obrátiť na EFCSN.