DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Sme doteraz jediní (SDKÚ, pozn.), ktorí pripomienkovali európsku legislatívu.

Café Európa: Preco íst volit do EP? - 14.05.2014
Pravda

Ivan Štefanec má na mysli pripomienkovanie prostredníctvom výborov alebo pléna NR SR, ktoré môžu vyhotovovať odôvodnené stanoviská (reasoned opinions), ktoré sú následne zasielané Európskej komisii. Slovensko doteraz zaslalo štyri odôvodnené stanoviská (štatistika dostupná aj v tabuľke), z ktorých tri boli akceptované. Všetky tieto stanoviská boli pripravené Výborom pre európske záležitosti NR SR v 5. volebnom období, kedy Výboru predsedal Ivan Štefanec, ktorý je pod tromi stanoviskami aj podpísaný (pozri tu, tu a tu, štvrté stanovisko nie je zverejnené). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Právomoc zasielať odôvodnené stanoviská zakotvuje článok 6 protokolu 2 Lisabonskej zmluvy: "Do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu v úradných jazykoch Únie môže ktorýkoľvek národný parlament alebo ktorákoľvek komora národného parlamentu poslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Je vecou každého národného parlamentu alebo každej komory národného parlamentu, aby sa prípadne poradili s regionálnymi parlamentmi so zákonodarnými právomocami."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.05.2014