DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA

Vďaka tomu, že my umožňujeme 1,7 milióna sporiteľov dôchodkových v druhom pilieri, aby si tam sporili už dnes vopred, tak súčasní dôchodcovia majú minimálne o 50 EUR nižší dôchodok v priemere.

Krajniak a Richter na TA3 - 30.11.-0001
Pravda

Minister práce Milan Krajniak už v minulosti vyslovil podobný výrok. Vtedy tvrdil, že seniorom by mohli okamžite zvýšiť dôchodky o asi 50 eur, ak by sa zrušil druhý pilier. Vo vláde však na tejto otázke nebola zhoda. Výrok hodnotíme ako pravdivý na základe údajov, ktoré nám poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR poskytla pre Demagóg.sk nasledujúce informácie:
Tvrdenie pána ministra o možnosti zvýšenia mesačnej sumy dôchodku v prípade pozastavenia postupovania príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (po zohľadnení transferu zo štátneho rozpočtu) by mohlo znamenať zvýšenie vyplácaných súm dôchodkov o hodnoty uvedené v tabuľke nižšie. Mesačné zvýšenia súm dôchodkov sa líšia v závislosti od toho, ktorej skupiny dôchodcov by sa zvýšenie týkalo, t. j. či len starobných dôchodkov alebo všetkých vyplácaných dôchodkov. Tvrdenia pána ministra by platili v roku 2022 a 2023, od roku 2024 predpokladáme síce mesačné zvýšenie súm dôchodkov, ale v sume nižšej ako 50 eur. 

 

 

Schválený rozpočet 2022

Očakávaná skutočnosť 2022

Návrh rozpočtu 2023*

Rozpočtový výhľad 2024*

Rozpočtový výhľad 2025*

Postúpené príspevky na SDS (1) v mil. eur

1 033

1 157

1 281

1 406

1 602

Transfér zo štátneho rozpočtu (2) v mil. eur

403

103

0

1 109

1 392

rozdiel (1) -(2)  v mil. eur

630

1 054

1 281

297

210

počet dôchodcov v dôchodkovom veku (spravidla starobní dôchodcovia)

1 102 360

1 102 360

1 107 872

1 113 411

1 118 978

celkový počet dôchodcov (vrátane pozostalostných a invalidných dôchodcov)

1 408 875

1 408 875

1 416 624

1 424 415

1 432 250

Mesačné zvýšenie dôchodku na jedného dôchodcu po dovŕšení DV v eur

48

80

96

22

16

Mesačné zvýšenie dôchodku na jedného dôchodcu v eur

37

62

75

17

12

* Po zohľadnení sadzieb povinných príspevkov do II. piliera na úrovni 5,50 % v rokoch 2023 a 2024, resp. 5,75 % v roku 2025 a automatického vstupu do II. piliera od 1. 5. 2022.

Dôchodkový systém je na Slovensku postavený na troch samostatných pilieroch.

I. pilier - povinné dôchodkové poistenie spravované Sociálnou poisťovňou.

II. pilier - starobné dôchodkové sporenie ktoré spravujú DSS (dôchodkové správcovské spoločnosti).

III. pilier - dobrovoľné doplnkové dôchodkové ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

V I. pilieri sa nároky poistenca odvíjajú od zaplateného poistného, ktoré je hlavným zdrojom financovania systému. Poistenec ale nemá svoj účet. Peniaze, ktoré dnes odvedie používa Sociálna poisťovňa obratom ako dôchodok dnešným dôchodcom. I. pilier sa tiež nazýva solidárny, keďže úspory idú do spoločnej kasy a výška dôchodku bude závisieť od ekonomickej sily štátu v čase odchodu do penzie, od demografického vývoja.

V II. pilieri dôchodkového systému výška dôchodkovej dávky závisí od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Sociálna poisťovňa pošle každý mesiac časť povinného odvodu na dôchodkové poistenie na osobný účet do DSS. Túto časť odvodov potom DSS investuje na svetových kapitálových trhoch. Výška úspor v druhom pilieri tak závisí od vývoja kapitálových trhov a výšky mzdy, a nie od demografickej situácie na Slovensku. V súčasnosti si v druhom pilieri sporí viac ako polovica slovenskej populácie v aktívnom veku, a teda aktuálne si v druhom pilieri sporí 1,7 milióna obyvateľov Slovenska.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2022