DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Tie čiastkové ciele v oblasti budov, tie emisné povolenky dnes sú iba pre veľkých znečisťovateľov, majú byť už aj pre vlastníkov rodinných domov a vlastníkov áut. Toto je čistá hlúposť a má to platiť už o 2 roky.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 28.05.2024
Pravda

25. apríla 2023 členské štáty EÚ schválili rozsiahlu reformu trhu s emisiami, s cieľom urýchliť znižovanie uhlíkovej stopy. S cieľom priblížiť sa k cieľu klimatickej neutrality do roku 2050 prijal Európsky parlament a Rada EÚ smernicu o novom systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov - EU ETS2. V rámci tohto systému budú dodávatelia palív povinní kúpiť a odovzdať dostatočne množstvo kvót na pokrytie svojich emisií. Tento systém bude pokrývať emisie vyprodukované v budovách, cestnej doprave a malom priemysle. Poslanci Európskeho parlamentu varovali, že náklady na pokrytie svojich emisií dodávatelia prenesú na spotrebiteľov. V duchu povedaného preto hodnotíme výrok ako pravdivý.

Hlavným nástrojom EÚ na znižovanie emisií je systém na obchodovanie s emisiami EU ETS, ktorý sa vzťahuje sa na priemyselné podniky a elektrárne. Tieto sektory sú však spolu zodpovedné len 40 % všetkých emisií. Zvyšných 60 % tvoria oblasti poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva, dopravy, budov a malých podnikov. Tieto sektory boli doteraz riešené cez Nariadenie o spoločnom úsilí Európskej únie. 

V rámci reformy smernice o ETS v roku 2023 bol vytvorený nový systém obchodovania s emisiami s názvom ETS2, ktorý je oddelený od existujúceho systému EU ETS. Tento nový systém bude zahŕňať emisie zo spaľovania palív v budovách, cestnej doprave a ďalších sektoroch, na ktoré sa nevzťahuje systém EU ETS. Jedná sa o tzv. systém „cap and trade“, teda mechanizmus, ktorý určuje maximálne povolené množstvo znečistenia. Povinnosť monitorovať a nahlasovať emisie budú mať dodávatelia palív, a nie koneční spotrebitelia, ako sú domácnosti alebo používatelia automobilov. Na pokrytie emisií budú dodávatelia musieť nakupovať emisné povolenky v aukciách. Europoslanci varovali, že nové náklady na emisné povolenky dodávatelia prenesú do cien pre spotrebiteľov, čo znamená, že tento systém môžu priamo pocítiť domácnosti a vlastníci áut.  

25 % príjmov z predaja povoleniek sa použije na podporu najzraniteľnejších domácností a mikropodnikov prostredníctvom osobitného sociálneho klimatického fondu (SCF). Fond by mal mať celkový budget 87 miliárd eur. Členské štáty budú povinné použiť zvyšné príjmy z ETS2 na opatrenia v oblasti klímy a sociálne opatrenia a budú povinné informovať o tom, ako tieto peniaze využili. 

Systém ETS2 má vstúpiť do platnosti v roku 2027. Jeho cieľom je do roku 2030 znížiť emisie o 42 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024